QuickLink

Man Vrouw
Nr.

Mijn Favorieten

Je hebt geen favorieten toegevoegd

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Stemmenbank.nl, gevestigd te Nijmegen, hierna te noemen Stemmenbank.nl.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Stemmenbank.nl afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-3 In de voorwaarden wordt onder producties verstaan alle concepten, teksten, stemvoorstellen enz. die ten aanzien van door Stemmenbank.nl uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 2 Aanbiedingen.
 2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze worden pas bindend na ondertekening van het contract. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens, zoals concepten, teksten, stemvoorstellen en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.
2-2 Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Stemmenbank.nl zijn bevestiging bindend. Stemmenbank.nl aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt concept, noch voor de eventueel bij dit concept gegeven specificatie van stemmen.

Artikel 3 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Stemmenbank.nl binden de laatste niet, voor zover ze door Stemmenbank.nl niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst tot uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Stemmenbank.nl door zijn bevestiging. Elke met Stemmenbank.nl aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Stemmenbank.nl zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Stemmenbank.nl zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4-2 De opdrachtgever is gehouden de onder de overeenkomst vallende producties slechts voor het afgesproken doel te gebruiken, indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt is Stemmenbank.nl gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van Stemmenbank.nl.
4-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, concepten, teksten, stemmen enz., alsmede gegevens in brochures door Stemmenbank.nl bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 5 Prijzen.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Wijzigingen in de gesloten overeenkomst worden berekend tegen de dan geldende prijzen. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Productiemiddelen.
Zetvormen en werkvormen welke gebruikt zijn om tot de uiteindelijke productie te komen, blijven tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt, eigendom van Stemmenbank.nl. Stemmenbank.nl is niet verplicht deze te bewaren.

Artikel 7 Levering- c.q. opleveringstermijnen.
7-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Stemmenbank.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Stemmenbank.nl zijn de producties te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
7-2 Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Stemmenbank.nl niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel "Overmacht" geregeld.
7-3 Wanneer bestelde producties, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die producties voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
7-4 Indien Stemmenbank.nl niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Stemmenbank.nl aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 8 Afwerking.
8-1 Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
8-2 Teksten en / of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

Artikel 9 Annuleren.
9-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht de door Stemmenbank.nl reeds ingeschakelde stemacteurs/stemactrices, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief reiskosten, lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Stemmenbank.nl gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Stemmenbank.nl als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Stemmenbank.nl te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de producties.
9-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Stemmenbank.nl zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Wijziging van de opdracht.
10-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van opnamen of stemkeuzes, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
10-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Stemmenbank.nl ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
10-3 Wijzigingen door de opdrachtgever in de definitieve vorm aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Stemmenbank.nl buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Stemmenbank.nl om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door Stemmenbank.nl gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 12 Meerwerk.
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-2 Door Stemmenbank.nl te maken kosten, verband houdende met de te vervaardigen opdracht, welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Stemmenbank.nl aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Stemmenbank.nl terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
14-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen, of bij een korte opdracht zoals RTV-reclame e.d. binnen 24 uur, na de dag van de levering c.q. oplevering Stemmenbank.nl wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
14-3 Stemmenbank.nl dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-4 Indien de reclame naar het oordeel van Stemmenbank.nl juist is, zal Stemmenbank.nl hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 15 Aansprakelijkheid.
15-1 Stemmenbank.nl is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Fouten en / of gebreken in een tekst die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende tekst niet zijn geconstateerd.
15-2 Stemmenbank.nl zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15-3 De opdrachtgever vrijwaart Stemmenbank.nl voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

Artikel 16 Overmacht.
16-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producties, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producties bij transport naar Stemmenbank.nl of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producties door leveranciers van Stemmenbank.nl, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Stemmenbank.nl, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Stemmenbank.nl overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 16-2 Stemmenbank.nl is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud.
17-1 Zolang Stemmenbank.nl geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde producties, eigendom van Stemmenbank.nl.
17-2 Stemmenbank.nl heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producties wordt gelegd.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18 Intellectuele eigendomsrechten.
18-1 Op alle door Stemmenbank.nl verstrekte, concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt Stemmenbank.nl zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met Stemmenbank.nl zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven Stemmenbank.nl zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
18-2 Het in de lid 1 van dit artikel genoemde mag door de opdrachtgever alleen gebruikt worden voor het overeengekomen doel. Stemmenbank.nl is gerechtigd een navordering in te stellen indien de opdrachtgever de bedoelde producties voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat gebruiken. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Stemmenbank.nl zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
18-3 In het geval is overeengekomen, dat het door Stemmenbank.nl te vervaardigen product aan de opdrachtgever in eigendom wordt overgedragen, geschiedt zulks onder de opschortende voorwaarden dat opdrachtgever al hetgeen hij uit hoofde van de met Stemmenbank.nl gesloten ook verschuldigd is, heeft voldaan. Het is opdrachtgever verboden het product tot dat moment aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden, in bruikleen of verhuur te geven of anderszins te bezwaren.
18-4 De opdrachtgever vrijwaart Stemmenbank.nl tegen alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.
18-5 Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stemmenbank.nl wijzigingen aan te brengen in het door Stemmenbank.nl geleverde product.
18-6 De opdrachtgever is verplicht bij ieder gebruik van het door Stemmenbank.nl geleverde product of bewerking daarvan de naam van Stemmenbank.nl vermelden op de wijze zoals gebruikelijk in de branche. De opdrachtgever zal deze verplichting tevens opleggen aan derden, die met toestemming van opdrachtgever het product gebruiken en/of verwerken.
18-7 Stemmenbank.nl is te allen tijde gerechtigd (delen van) het geleverde product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
18-8 Indien de opdrachtgever handelt i.s.m. het bepaalde onder 1,2,3,5 en 6 van dit artikel is hij aan Stemmenbank.nl een boete van € 5000,00 verschuldigd voor iedere handeling, onverminderd het recht van Stemmenbank.nl aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 19 Auteursrechten.
19-1 Indien de opdrachtgever wenst, dat Stemmenbank.nl bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde(auteur)rechten beschikt.
19-2 Opdrachtgever vrijwaart Stemmenbank.nl tegen alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproduktierechten.
19-3 Voorts vrijwaart opdrachtgever Stemmenbank.nl tegen alle aanspraken die derden instellen wegens de uitoefening door Stemmenbank.nl van de hem ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan Stemmenbank.nl alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor Stemmenbank.nl voortvloeien uit deze aanspraken.
19-4 Indien in het door Stemmenbank.nl geleverde product door hem vervaardigde auteursrechtelijk beschermde werken zijn vervat, waaronder muziekwerken, komen deze rechten en eventuele inkomsten, die uit de openbaar making e/of verveelvoudiging van de ze werken voortvloeien aan Stemmenbank.nl toe.

Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Stemmenbank.nl ingeval van wanprestatie ook het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
20-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Stemmenbank.nl eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Stemmenbank.nl op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21 Adviezen e.d.
21-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van Stemmenbank.nl zijn adviezen, teksten, concepten en stemacteurs/stemactrices, behoudens dan, wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door hem wordt uitgevoerd. Concepten en teksten blijven Stemmenbank.nl zijn eigendom.
21-2 Als Stemmenbank.nl opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte concepten, teksten en stemvoorstellen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door Stemmenbank.nl te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 22 Aanbetaling.
Stemmenbank.nl is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen, tenzij anders overeengekomen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Stemmenbank.nl de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 23 Betaling.
23-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
23-2 Stemmenbank.nl is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
23-3 Stemmenbank.nl is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
23-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Stemmenbank.nl zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 24 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Stemmenbank.nl, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.